Länsstyrelsen svarar angående Tre Berg-MTB

MTB 13 Jul 2016

Eva Olsen, chef på enheten för naturärenden på Länsstyrelsen Västra Götalands län, svarar angående att Tre Berg-MTB ställs in:

Länsstyrelsen har meddelat att det kommer att bli mycket svårt att medge tillstånd till tävlingen Tre Berg-MTB i den utformning som är tänkt. Anledningen är att cyklingen är tänkt att ske i väldigt känslig natur. Det är ca 800 cyklister som man har tänkt ska passera genom sex olika naturreservat och ett antal andra känsliga naturområden.

I området finns ett stort antal beteshagar med betande djur och det är de som formar den värdefulla naturen. Det är viktigt att de inte skräms eller skadas genom till exempel efterlämnat skräp som en stor tävling kan ge upphov till. Beteshagarna medför också att det är ett mycket stort antal grindar som måste passeras utan risk för att djur smiter ut. Många partier är också känsliga för slitage, särskilt om det regnar.

Länsstyrelsen har formellt sett inte avgjort ärendet ännu utan enbart tydliggjort att det kan bli svårt att få dispens i så känsliga naturområden. Länsstyrelsen har bett sökanden att komplettera med uppgifter om hur de tänker lösa de problem som kan uppstå (störningar, slitage mm) om de ändå vill gå vidare med sin ansökan.

Det är förstås tråkigt att tävlingen ställts in. Jag vill samtidigt passa på att lyfta fram att Länsstyrelsen har uppmärksammat att det är ett bekymmer att arrangörer mer och mer önskar ordna olika typer av tävlingar/arrangemang i skyddade områden. Inom skyddade områden har ett gediget arbete lagts ner på att utforma ett specifikt skydd och en specifik skötsel för ett visst område. Detta har skett genom en lång förankringsprocess hos berörda.

Syftet med att skydda områdena är att bevara/utveckla en värdefull natur som ofta är känslig. Ytterligare ett syfte är ofta att visa och göra områdena tillgängliga för allmänheten. Att arrangera tävlingar i skyddade områden riskerar därför ofta att stå i konflikt med syftet med området eftersom det kan uppstå slitage och störningar.

Angående kontakter och information från Länsstyrelsen tror jag att det kan finnas missuppfattningar [den handledare som haft ärendet på sitt bord är på semester och har därför inte kunnat lämna någon kommentar, red:s anm.]. Länsstyrelsen ser gärna att en ansökan lämnas in i så god tid som möjligt. Det går också bra att besöka Länsstyrelsen och diskutera en ansökan. För att mötet ska bli effektivt är det då viktigt att sökanden har ett väl genomtänkt förslag och handlingar att visa på. Länsstyrelsen har inte möjlighet att delta i planering av en ansökan.

Aktuell ansökan inkom till Länsstyrelsen den 1 juni 2016 och är daterad av sökanden den 31 maj 2016. Handläggningstiden för dispenser inom reservat är enligt information på vår hemsida i regel kortare än 220 dagar.

Med tanke på att viss kritik inkommit mot gårdagens artikel vill vi återigen poängtera att vi ville uppmärksamma det bemötande som Tre Berg och många andra cykelarrangörer upplever att de får av myndigheter. Syftet var inte att ifrågasätta Länsstyrelsens bedömning av det aktuella området.

Skriv en kommentar

Kommentarer måste godkännas innan publicering. Din e-postadress visas aldrig. Fält markerade med * är obligatoriska.